W sądach polskich największa część spraw dotyczy pozwów wnoszonych przez para banki i różnego rodzaju fundusze sekurytyzacyjne , które skupiły wierzytelności od innych banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych itp. Okazuje się jednak, że tylko w co dziesiątej sprawie pozwany dłużnik podejmuje się obrony przy pomocy fachowego pełnomocnika. Największym błędem dłużników jest ich bierna postawa, jest to wielka szkoda dla nich samych, a sytuacja raduje tylko fundusze sekurytyzacyjne bo osoby podejmujące walkę w sądzie we większości przypadków (nawet 90%) wygrywają i nie płacą drakońskich kwot!

Wierzyciele tego typu żerują na niewiedzy ludzi, zbijając w ten sposób bardzo duże pieniądze. Ludzie dotknięci tym problemem rezygnują z konsultacji u adwokata, obawiając się kolejnych kosztów bo zobowiązania finansowe wydrenowały wszystkie pieniądze i chęci do życia. Takie osoby są najbardziej podatne na dalsze wykorzystywanie. Jednak nie ma czego się obawiać, rzetelni adwokaci prowadzą konsultacje nie odpłatnie i przed podjęciem sprawy wykażą szanse na wygranie w sądzie i ewentualne koszty, gdyby mieli podjąć się reprezentowania dłużnika w sądzie. 

Przykład I Pana Jarosława K świadczy ,że podjęcie obrony w większej części przypadków może skończyć się sukcesem dla dłużnika.
Jarosław K. zawarł ze znanym z reklam telewizyjnych para bankiem umowę pożyczki. Kwota udzielonej pożyczki tj. kwoty wypłaconej Panu Jarosławowi K do „ręki” wynosiła 3.500,00 zł. Ponieważ zaprzestał spłacania pożyczki (spłacił 2030,00 zł ), para bank wypowiedział umowę pożyczki ,skierował sprawę do sądu i uzyskał nakaz zapłaty na kwotę aż 11.326,01 zł.. Tutaj Pan Jarosław K. zachował się w sposób prawidłowy, a mianowicie zwrócił się o pomoc do fachowego pełnomocnika, który na wydany nakaz zapłaty złożył zarzuty. W zarzutach podniesiono , iż pozwanego obciążono bezzasadnie wysokimi kosztami dodatkowymi ,które w omawianym przypadku wynosiły 6.940 zł. !!!. Po rozpoznaniu sprawy sąd wyrokiem uchylił nakaz zapłaty, zasądził od Jarosława K. kwotę 1.512,01 zł oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wyroku sąd m.in. stwierdził :”Zapisy przedmiotowej umowy pożyczki ,które zastrzegają konieczność uiszczania rozmaitych świadczeń ubocznych na poziomie określonym we wzorcu , ewidentnie naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
Reasumując podjęcie aktywnej obrony skutkowało tym ,że do zapłaty pozostała nie kwota 11.326,01 zł a kwota 1.512,01 zł. 

Przykład II - Fundusze sekurytyzacyjne skupują wierzytelności często przedawnione i nie potrafią wykazać skutecznego ich nabycia.
Przeciwko Panu R.K wystąpił fundusz sekurytyzacyjny z powództwem o zapłatę kwoty przeszło 10.000,00 zł., poprzednim wierzycielem był bank. Sprzedaż przez bank wierzytelności bankowych funduszowi za symboliczna złotówkę się opłaca, z uwagi na przepisy prawne, które pozwalają stratę ze sprzedaży zaliczyć w koszty podatkowe banku. 
I tutaj pozwany znalazł się od razu w dużo lepszej sytuacji ,ponieważ na jego wniosek sąd ustanowił pełnomocnika procesowego. Pełnomocnik w piśmie procesowym po dokładnej analizie dokumentów dołączonych do pozwu złożył zarzut przedawnienia wierzytelności dochodzonej pozwem i nie wykazania istnienia wierzytelności jakimikolwiek dokumentami urzędowymi.
Powód fundusz sekurytyzacyjny w odpowiedzi na pismo procesowe pełnomocnika procesowego cofnął pozew.

Przykład III - Coraz częstsze są przypadki, kiedy dłużnik dowiaduje się o prowadzonym wcześniej postępowaniu sądowym jak z rachunku bankowego znikają mu pieniądze. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji dłużnik w większej części przypadków otrzymuje dopiero po jakimś czasie.
Jeżeli wierzyciel wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty, to nakaz ten jest doręczany na adres dłużnika wskazany przez wierzyciela z pouczeniem o możliwości złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania. Niestety nakazy zapłaty często są wysyłanie na nieaktualny adres dłużnika, który nie może złożyć sprzeciwu, bo o nakazie wydanym przeciwko niemu nic nie wie. Po dwukrotnym awizie i braku sprzeciwu nakaz staje się prawomocny i sąd nadaje klauzulę wykonalności stanowiącą podstawę do wszczęcia egzekucji. Niejednokrotnie wierzyciele celowo wskazują nieprawidłowy adres by dłużnik nie mógł się bronić.
Jeżeli o prowadzonym sądowym postępowaniu dowiedziałeś się dopiero z pisma od komornika o wszczęciu egzekucji, natychmiast podejmij obronę ,masz na to tylko 7 dni.

Skala problemu jest bardzo duża w naszym mieście. Mimo małego wydźwięku medialnego na ten temat, w rodzinach dochodzi do prawdziwych dramatów, przez co cierpią zarówno rodzice, dzieci i najbliższa rodzina.

Jeśli masz podobny problem możesz skontaktować się z adwokatem 604-429-571 lub piszcie na adres: biuro@dlawas.info postaramy się pomóc, a w razie potrzeby zorganizujemy bezpłatne konsultacje.