Kierowcy najczęściej zbierają punkty karne za nadmierną prędkość, lub spowodowanie kolizji drogowej. Niestety, jeśli ktoś łamie notorycznie przepisy lub jest nieuważny na drodze, musi liczyć się z tym, iż szybko uzbiera na swoim koncie 25 punktów karny. Co to oznacza dla samego kierowcy?

Jeżeli kierowca dopiero od niedawna posiada prawo jazdy, a już ma na swoim koncie więcej niż 20 punktów karnych, może liczyć się z tym, iż Komendant wojewódzki Policji, wystąpi z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia. Natomiast jeśli punkty zostały zebrane w dłuższej przestrzeni czasowej, po przekroczeniu 24 punktów karnych, kierowca może spodziewać się powtórnego egzaminu.

Egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Jeśli obie części zostaną zdane z pozytywnym wynikiem, wtedy uprawnienie do kierowania pojazdami nie zostaje odebrane.
Wtedy w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, kierowca może odzyskać swoje prawo jazdy, które na czas kontroli jego umiejętności, były przechowywane w wydziale komunikacji.

Prawo jazdy w takim razie nie jest automatycznie zabierane. Kierowca zyskuje szanse na odzyskanie, poprzez pozytywne przejście egzaminu teoretycznego, praktycznego, jak i również badań psychologicznych. Jeżeli jednak kierowca nie przejdzie egzaminów sprawdzających, wtedy rzeczywiście będzie musiał pożegnać się ze swoimi uprawnieniami.

Wszystkie postępowania są objęte konkretnymi przepisami prawnymi:

Prawo o ruchu drogowym Art. 114. :
1 Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadają uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1; (…)”.

Rozporządzenie
„ ustęp 7.1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenia;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenia.”

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
„Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeśli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
(…)
2) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
(…)
b) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, (…).”