W środę 17 lutego prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą program Rodzina 500+, na mocy której już niebawem ruszą wypłaty świadczenia wychowawczego: 500 zł na dziecko.

Dla kogo

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:
 • dziecko własne
 • dziecko małżonka
 • dziecko przysposobione (adoptowane)
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną
 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni, faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy: 
 • dziecko jest w związku małżeńskim, 
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, 
 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,
 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)
Ile

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:
 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
 • przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
 • przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.

Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:
 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
 • dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.


Kiedy

Wg ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus"powinien wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku. Program może jednak ruszyć dopiero od kwietnia 2016 roku. W takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je również za pierwsze trzy miesiące 2016 roku.

Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 stycznia do 31 października 2016 roku) będzie można składać do 31 sierpnia 2016 roku.

Beneficjenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawny wniosek (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), a pieniądze będą im wypłacane co miesiąc, do końca wyżej wymienionego okresu. Jeżeli osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo na skutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie zawieszona wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.


Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.

Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

Formalności

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko będzie zawierał:
 • Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
 • Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).

W przypadku ubiegania się o zasiłek na pierwsze dziecko do wniosku 500+ należy dołączyć:
 • Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
 • Zaświadczenia o innych dochodach.
 • Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
 • Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Weryfikacja

Świadczenia  będą przyznawane na okres 12 miesięcy (od 1 listopada do 31 października roku kolejnego). Odnowienie na następny okres wymagało będzie złożenia nowego wniosku, którego przyjęcie będzie możliwe od 1 września.
Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na dany okres to nie oznacza, że uprawnione organy nie mogą wstrzymać wypłaty zasiłku.

Wstrzymanie lub ograniczenie wypłaty świadczenia może nastąpić w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej bądź inny organ publiczny przekaże organowi odpowiedzialnemu za przyznawanie i wypłatę świadczeń (wójt, burmistrz lub prezydent miasta, marszałek województwa) informację o fakcie marnotrawienia otrzymywanych pieniędzy lub niezgodnego z przeznaczeniem ich wydatkowania przez osobę uprawnioną.

Wstrzymanie wypłaty świadczenia może wystąpić w szczególności, gdy:
 • pobierający świadczenie wychowawcze nie udzieli w wyznaczonym terminie lub odmówi udzielania wyjaśnień co do okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na prawo do świadczenia,
 • przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe świadczenie nie zostanie podjęte przez osobę uprawnioną.
Poniżej cała treść nowo podpisanej ustawy