Obowiązek płacenia alimentów nie może obejść się bez żadnych konsekwencji, jeśli wskazana osoba nie wywiązuje się z orzeczenia sądu. Brak płatności świadczeń, niesie ze sobą czasem kosztowne skutki. Warto zapoznać się z nimi, by jednak przekonać się do wypełnienia nakazu. Tym bardziej, że można nawet stracić prawo jazdy.

Miganie się od płacenia alimentów, najczęściej pociąga za sobą interwencję komornika, osoba pracująca może się go spodziewać, egzekucja dotknie także wynagrodzenie. Zajęciu komorniczemu podlega także majątek, w szczególności nieruchomości oraz ruchomości będące w posiadaniu przez dłużnika. Samo postępowanie komornicze nie polega jedynie na odzyskaniu długu. Osoba posiadająca zaległości finansowe z powodu niezapłaconych alimentów, musi mieć na uwadze powiększenie swojego długu o koszty związane z egzekucją komorniczą.

Dłużnik unikający płatności świadczeń będzie traktowany w odpowiedni sposób, adekwatnie do przyczyny powstawania zaległości finansowych. Jeżeli zatem taka osoba zostanie uznana za specjalnie uchybiającą się od płacenia alimentów (według ustawy o pomocy osobom uprawniony do alimentów), wtedy właściwy organ dłużnika- najczęściej gmina, zostaje uprawniona do złożenia wniosku o ściganie dłużnika za dokonanie przestępstwa określonego w Art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego:

1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Dłużnik migający się od płacenia świadczenia, musi się liczyć z możliwością zatrzymania prawa jazdy. Dochodzi do tego w sytuacji, kiedy organ właściwy uzyska informacje z centralnej ewidencji kierowców, iż osoba mająca niespłacone długi alimentacyjne dysponuje uprawnieniem do kierowania pojazdami. 
Takie postępowanie nie będzie dotyczyć każdego dłużnika alimentacyjnego. Mianowicie musi dojść do stwierdzenia, iż ta osoba specjalnie uchylała się od wypełnienia nakazu związanego z płaceniem świadczenia. Dodatkowo właściwy organ jest w stanie udowodnić, że jednak dłużnik posiada środki finansowe, z których mógłby spłacić narastające zaległości.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, sąd niektórych dłużników alimentacyjnych traktuje po macoszemu. To przyczynia się do tego, iż wskaźnik płatności alimentów nadal pozostawia wiele do życzenia. Ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich została skierowana prośba o skuteczniejszą realizację działań w celu zwiększenia efektywności działań alimentacyjnych. Wniosek adresowany był do przewodniczącego Rady Sądowniczej, a także Ministra Sprawiedliwości. Bardzo możliwe, iż taki apel będzie skutkował bardziej restrykcyjnymi przepisami w odniesieniu do świadczeń alimentacyjnych, a także dłużników, którzy z premedytacją uciekają się od ich płacenia.