Projekt rozporządzenia określającego dokładnie sposób oraz tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej każdy, kto będzie chciał złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, nie będzie musiał do niego dołączać zaświadczenia z urzędu skarbowego, a także oświadczenia członków rodziny o dochodzie. Urzędnicy zostaną zobowiązani, aby uzyskać te dane samodzielnie.
W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu podkreślono, iż osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a także informacji o wieku, stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. To organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będą zobowiązani pozyskać te dane samodzielnie od innych instytucji.
Dla ułatwienia w projekcie zawarto katalog dokumentów, które będą potrzebne do ustalenia prawa do świadczeń, między innymi, wzory wniosku, a także niezbędne oświadczenia.
Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Za wypłacanie świadczeń wychowawczych odpowiedzialność ponosić będzie urząd miasta, gminy, również ośrodki pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń społecznych. MRPiPS zapewnia, że świadczenie wychowawcze, podobnie jak inne świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców. Przelewem na konto , ewentualnie przekazem pocztowym. W całym kraju uprawnionych do tego świadczenia ma być 2 mln 700 rodzin.
W przypadku, gdy rodzina będzie chciała ubiegać się o świadczenie na drugie, bądź kolejne dziecko, nie będzie potrzeby dołączania zaświadczenia o dochodach. Należy jednak pamiętać, że świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od warunku dochodowego – 800 złotych na osobę w rodzinie lub 1200 złotych w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
Ciekawostką jest to, iż wnioski będzie można składać także przez Internet.
Wedle projektu rozporządzenia do wniosku należy dołączyć, między innymi, oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oświadczanie o wielkości gospodarstwa rolnego. Natomiast w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - potrzebne będą dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów. Jeśli chodzi o cudzoziemców należy dołączyć zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Dokumenty dotyczące przysposobienia będą potrzebne w przypadku rodzin adopcyjnych.